1. Algemeen

BV BECARIO onder de benaming “The Wellness Room” is een club die haar ruimte en faciliteiten ter beschikking voor het leveren van diensten aan het klanten door middel van massage, beauty, afslanking en fitness. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van en op elke overeenkomst gesloten tussen de klant en BV BECARIO. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klacht, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

2. Maken van een afspraak

De klant kan een afspraak maken via telefoon, chat, e-mail, of via online boeking. Vervolgens wordt door BV BECARIO een email gestuurd aan de klant met een aanbod tot contract. In dit aanbod worden de door de klant gevraagde diensten weergegeven. Het contract tussen de klant en BV BECARIO komt pas definitief tot stand vanaf de klant de afspraak indient. 

3.Kennisname en aanvaarding 

Bij het aanbod zoals bepaald in artikel 2 worden de Algemene voorwaarden bij doorgestuurd. Indien de klant deze bevestigt, wordt hij geacht van deze Algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. De Algemene voorwaarden worden toegestuurd op een duurzame dragen (pdf), die ongewijzigd door de klant kan worden opgeslagen of afgedrukt, zodat de Algemene voorwaarden achteraf eenvoudigweg kunnen worden geraadpleegd.


4. Prijzen

Alle prijzen die staan op de website op de prijzen pagina's en zijn onderverdeeld in Beauty, wellness en massage prijzen. Ze worden met de meeste zorg geplaatst. Mogelijke fouten in deze prijzen binden BV BECARIO niet. De definitieve prijzen zijn de prijzen welke zijn weergegeven in het aanbod zoals bepaald in artikel 2. De prijs van het aanbod zoals bepaald in artikel 2 is niet noodzakelijk de totale prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de klant extra worden gevraagd en zullen aan de gangbare prijzen worden aangerekend. 

5. Betaling

Alle gelden dienen ter plaatse volledig betaald te worden bij aanvang van de behandeling, na aftrek van het eventuele betaalde voorschot.

6. Wijziging of annulatie afspraak door de klant

 De klant wijzigt zelf de geboekte dienst of informeert de receptie via e-mail/chat minimum 6uur op voorhand, of doet dit online via de annulatie of reschedule link in de  bevestigingsmail van de afspraak. U kan ook bellen naar de receptie, die het tijdstip van de annulatie doorgeeft aan ons. U kan ook een e-mail sturen naar barbara@the-wellness-room.be . Annulaties of wijzigingen aan een bestaande afspraak, die minder dan 6 uur op voorhand worden doorgegeven, worden kosten de van het voorschot in rekening gebracht. Annulaties of wijzigingen binnen de 6 uur voor aanvang van de behandeling, wordt het voorschot verzet naar een nieuwe datum, behouden dus. De nieuwe datum dient binnen de 6 weken te zijn in overeenstemming met WRoom. In geen geval worden voorschotten terugbetaald.

7. Wijziging of Annulatie door een freelance therapeut van Wroom.

Net zoals u als klant een afspraak kan wijzigen of annuleren, kunnen ook onze freelance therapeutes een wijziging doorgeven aan Wroom. Er wordt dan aan de klant per mail + sms een nieuw voorstel gedaan, dat uiteraard onderling kan aangepast worden. Uw nieuwe afspraak kan mogelijks bij een andere therapeute zijn. In geen geval wordt uw voorschot terug gestort, wel behouden voor uw volgende afspraak, waardoor u uw voorschot niet 'kwijt' bent. 

8. Wat als u door omstandigheden te laat komt?


Wanneer u door omstandigheden te laat komt en uw afspraak niet meer kan doorgaan, gelden dezelfde regels als wanneer u laattijdig cancelt. Indien uw afspraak nog wel kan doorgaan, maar met minder behandeltijd, dient u toch de volledige prijs te betalen.

9. Annulatie door The Wellness Room

Indien The wellness Room de overeenkomst annuleert doordat een freelance therpapeute een wijziging doorgeeft, dan heeft de klant recht op een nieuwe datum binnen de 6 weken en kan de klant uiteraard zijn voorschot hiervoor hergebruiken. In geen geval wordt het voorschot terug gestort. 

10. Aansprakelijkheid van BV BECARIO

The Wellness Room sluit elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet in hoofde van The Wellness Room. Elke klant is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Noch The Wellness Room, noch haar aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van de klant.

11. Gebruik van de inrichting

Indien er schade wordt aangericht aan de inrichting of dingen worden ontvreemd, zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal worden doorgerekend aan de klant. Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld. BV BECARIO behoudt ten allen tijde het recht om mensen te weigeren of uit de inrichting te ontzetten.


12. Covid of Quartaine regels

Moet je in quarantaine of heb je plots COVID gekregen? Dan staat in onze algemene voorwaarden vermeld dat het voorschot behouden wordt door Wellness Room, en u 6 weken de tijd heeft om een nieuwe afspraak via e-mail in te plannen via barbara@the-wellness-room.be. In geen geval wordt het voorschot terug gestort. Contacteer barbara@the-wellness-room.be vooraleer we een nieuwe afspraak inplannen. 

13. Diversen

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk eventueel geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en in voorkomend geval het Vredegerecht van het 6e kanton te Antwerpen.
Hallo, waarmee kunnen wij u helpen?
Type hieronder uw bericht voor direct contact.